THAM VẤN TÂM LÝ

The Vietnamese blog of Counseling Psychology

MỤC TIÊU CỦA LIÊN HIỆP PHÁT TRIỂN TÂM LÝ HỌC HỌC ĐƯỜNG VIỆT NAM

Posted by Ngo Minh Uy trên 23/01/2010

Vào ngày 12/ 01/ 2010 vừa qua, tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết thành lập Liên hiệp Phát triển Tâm lý học học đường tại Việt Nam (CASP-V) giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Liên hiệp CASP-V gồm 5 thành viên là các trường đại học Hoa Kỳ, 8 thành viên là các trường đại học Việt Nam, và Viện tâm lý học Việt Nam.

Sau đây tôi xin được giới thiệu mục đích và các mục tiêu của Liên hiệp CASP-V:

Statement of the Purpose
Mục đích

The purpose of this agreement is to establish the Consortium to Advance School Psychology in Vietnam (CASP-V), and to document its goals and working guidelines.

Mục đích của thỏa thuận này là để thành lập một Liên hiệp Phát triển Tâm lý học học đường tại Việt Nam (Consortium to Advance School Psychology in Vietnam, CASP-V), và để xác lập các mục tiêu và những nguyên tắc chỉ đạo công việc cho Liên hiệp này.

The primary purpose of CASP-V is to establish the discipline and profession of school psychology in Vietnam and promote the adoption of the highest quality education and practices in school psychology.

Mục đích cơ bản của CASP-V là để thành lập một ngành – nghề về tâm lý học học đường tại Việt Nam và xúc tiến một chương trình đào tào và thực hành ngành tâm lý học học đường với chất lượng tốt nhất.

As an international consortium, CASP-V members seek to respect the diversity of opinions and needs of individual countries and local educational institutions.

Với tư cách là một liên hiệp quốc tế, những thành viên của CASP-V theo đuổi sự tôn trọng tính đa dạng trong các ý tưởng và nhu cầu của từng quốc gia và của từng tổ chức giáo dục địa phương riêng biệt.

CASP-V hopes to demonstrate a dynamic collaborative model of international cooperation among participating educational institutions characterized by open communication, responsiveness, and good will. CASP-V serves to maximize the use of its members’ resources

CASP-V hy vọng thể hiện một mô hình năng động của sự hợp tác quốc tế giữa những tổ chức giáo dục tham gia Liên hiệp với các đặc trưng: thông tin công khai, đáp ứng nhanh chóng, và thiện ý. CASP-V phục vụ để tối đa hóa việc sử dụng nguồn lực của từng thành viên.

CASP-V is not a legal entity and does not have any mandate to act on behalf of its members, but rather provides a structure for its members to agree to work collaboratively, as funding permits, to accomplish the goals and tasks outlined below.

CASP-V không mang tư cách pháp nhân và không được ủy nhiệm thay quyền hội viên mà chỉ cung ứng một cơ chế cho các hội viên thỏa thuận hợp tác trong điều kiện tài trợ cho phép để thực hiện những mục tiêu và nhiệm vụ đề ra dưới đây.


Objectives
Các mục tiêu

1. Collaborate with Vietnamese governmental agencies, nongovernmental agencies, and academic institutions to develop professional standards, graduation and credential/ certificate requirements, and ethical standards for the profession of school psychology in Vietnam.

Hợp tác với các cơ quan chính phủ, các cơ quan phi chính phủ, và các tổ chức giáo dục của Việt Nam để xây dựng các chuẩn mực nghề nghiệp, các yêu cầu tốt nghiệp và chứng chỉ hay bằng hành nghề, và các tiêu chuẩn đạo đức cho nghề tâm lý học học đường tại Việt Nam.

2. Collaborate in the establishment of professional standards, development of training guidelines and multicultural curricula for a master’s program in school psychology and a bachelor’s program with a concentration in school psychology.

Hợp tác trong việc hình thành các chuẩn mực nghề nghiệp, xây dựng các nguyên tắc hướng dẫn đào tạo và chương trình giảng dạy đa văn hóa cho chương trình thạc sỹ ngành tâm lý học học đường và chương trình cử nhân với sự tập trung sâu về tâm lý học học đường.

3. As needed, provide consultation and train-the-trainer seminars to Vietnamese faculty members in topics related to school psychology.

Tùy theo nhu cầu, cung ứng sự tư vấn và các buổi tập huấn chuyên đề huấn luyện cho người huấn luyện (train-the-trainer) cho các giảng viên về các chủ đề liên quan đến tâm lý học học đường.

4. Collaborate with Vietnamese faculty to provide direct instruction to graduate or undergraduate students in school psychology programs at universities in Vietnam.

Hợp tác với ban giảng huấn các khoa ở Việt Nam để cung cấp sự giảng dạy trực tiếp cho các sinh viên cử nhân và sau đại học trong các chương trình tâm lý học học đường tại các trường đại học Việt Nam

5. Assist with the establishment of school/community-based clinics that would provide direct services to the community and serve as fieldwork and training sites for students.

Hỗ trợ thành lập các phòng tâm lý tại cộng đồng/ trường học để có thể cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho cộng đồng và phục vụ như những địa điểm thực tế và huấn luyện thực hành cho sinh viên.

6. Collaborate in the organization of professional development workshops and seminars for current practitioners in Vietnam that lead to a certificate or credential in school psychology.

Hợp tác trong việc tổ chức các hội thảo phát triển nghề nghiệp và các buổi tập huấn chuyên đề cho những người đang hành nghề hiện nay tại Việt Nam, từ nhằm hướng đến việc cung cấp chứng nhận hoặc bằng hành nghề trong lĩnh vực tâm lý học học đường cho những người tham gia.

7. Collaborate to conduct research on topics important to the development of school psycholgy in Vietnam.

Hợp tác trong việc thực hiện nghiên cứu về các chủ đề quan trọng cho việc phát triển tâm lý học học đường tại Việt Nam.

8. Collaborate in the selection, development, and/or translation of textbooks, handbooks, articles, audio/visual/written materials, etc needed to implement these programs.

Hợp tác trong việc tuyển chọn, xây dựng, và/ hoặc biên dịch các giáo trình, sổ tay hướng dẫn, các bài báo khoa học, các tài liệu nghe/ nhìn, v.v… cần thiết cho việc thực hiện các chương trình đã đề cập.

9. Select and/or develop fair and appropriate assessment tools that could be translated into Vietnamese and normed for appropriate use in Vietnam.

Tuyển chọn và/ hoặc soạn thảo các công cụ đánh giá tốt và phù hợp để có thể dịch sang tiếng Việt và định chuẩn để sử dụng một cách thích hợp tại Việt Nam.

10. Collaboare to evaluate the efficancy of all objectives and projects of the consortium.

Hợp tác trong việc lượng giá tính hiệu quả của tất cả các mục tiêu và các dự án của Liên hiệp.
__________________________________
Dịch và giới thiệu: Ngô Minh Uy
Bangkok 22/01/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: